Dokumenty wewnętrzne

Na terenie stajni:

 1. Należy słuchać zaleceń Kierownika Klubu i instruktorów.
 2. Należy zachowywać się spokojnie, (nie biegać i nie krzyczeć).
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania innych źródeł ognia.
 4. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcja alarmową.
 5. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.
 6. Należy przestrzegać porządku i czystości.
 7. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 8. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 9. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 10. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach klubowych należy zgłosić do Kierownika Klubu lub obecnego w stajni instruktora, w przypadku koni prywatnych do właściciela konia lub wyznaczonego opiekuna.
 11. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarze  w stajniach.
 12. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić dorosłej osobie najlepiej Kierownikowi Klubu lub instruktorowi.

WSZELKIE PRZYPADKI NARUSZENIA REGULAMINU STAJNI BĘDĄ KIEROWANE DO KOMISJI DYSCYPLINARNEJ.
Opracowała: Barbara Żarczyńska
Członek zarządu LKJ „Ostroga” – sekretarz

Na terenie ujeżdżalni:
Pierwszeństwo jazdy konnej mają grupy jeźdźców ujęte w harmonogramie jazd. Oznacza to, że dzielenie się tych grup ujeżdżalnią w wyznaczonych dla nich godzinach z innymi jeźdźcami, może mieć miejsce wyłącznie za zgodą instruktora/trenera prowadzącego jazdę ujętą w harmonogramie.
Jednorazowo na ujeżdżalni nie może być więcej, niż 10 jeźdźców (w tym jeźdźcy stępujący).
W czasie jazd i treningów nie może odbywać się lonżowanie koni, chyba że prowadzący jazdę instruktor/trener wyrazi na to zgodę.
W czasie zajęć obowiązuje zakaz przebywania na ujeżdżalni i przechodzenia przez nią osób postronnych.
Zgodnie z przyjętą w Klubie zasadą ruchu prawostronnego, przy jeździe w różnych kierunkach jeźdźców obowiązuje mijanie się lewą ręką.
Po zakończeniu treningu należy sprzątnąć przeszkody.
Przy mniejszej ilości koni na ujeżdżalni zaleca się częściowe wygaszenie świateł.

Naruszenie postanowień Regulaminu ujeżdżalni będzie zgłaszane do Komisji Dyscyplinarnej.

Lidia Twardowska-Gajda – Członka Zarządu ds. Rekreacji
Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu LKJ “Ostroga” z dnia 9 października 2006 ze skutkiem natychmiastowym i jest ważny aż do odwołania.
Prezes Zarządu: Andrzej Marchewicz

“Najważniejsze jest dobro konia”

Zajęcia odbywają się na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego “Ostroga”, ul. Wrocławska 172, 45-955 Opole. Klub posiada certyfikat, co oznacza wysoki poziom świadczonych usług.
W Klubie zajęcia prowadzi się w grupach, których opiekunami i szkoleniowcami są posiadający odpowiednie kwalifikacje Instruktorzy Klubu. Podział na grupy związany jest z realizowanym w Klubie Systemem Szkolenia, który obejmuje szkolenie wstępne (szkółka jeździecka), szkolenie podstawowe (doszkalanie, jazdy klubowe), szkolenie specjalistyczne (sport wyczynowy), którego niniejszy regulamin nie dotyczy.
Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć. Jednostka lekcyjna wynosi 45 min. Zapisy na konkretny termin przyjmują instruktorzy osobiście w stajni lub telefonicznie. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej w dzień poprzedzający umówione zajęcia.
Zajęcia realizowane są: na placach treningowych, krytej ujeżdżalni lub na łące klubowej. Jazdy terenowe odbywają się w miejscach i porach, w których nie jest to zabronione przez władze miejskie i leśne.
Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:

 • odpowiednio przygotowane konie
 • podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie)
 • miejsce przygotowane do jazdy konnej
 • opiekę instruktorską

W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa: specjalnego toczka lub kasku chroniącego głowę, butów na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodni chroniących nogi przed otarciami, rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są kaski udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych. Dla uczestników zajęć nie przewiduje się zakwaterowania ani wyżywienia (wyjątek może stanowić catering)
Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w Cenniku jazd.

Opłaty za zajęcia pobierane są:

 • u instruktora bezpośrednio przed jazdą – pojedyncze jazdy
 • w biurze Klubu – karnety obejmujące 5 lub 10 jazd, karnety szkółkowe, opłaty za kursy, za turnusy wakacyjne.

Karnety należy wykorzystać w ciągu 2 najbliższych miesięcy. Opłata za zajęcia szkółkowe, które nie odbyły się w ustalonym terminie z powodu nieobecności osoby zapisanej, nie podlega zwrotowi ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd. Spóźnienie na kurs lub turnus wakacyjny nie zwalnia z pełnej odpłatności.
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci, młodzież i dorośli) które złożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej lub podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego (rodzica), oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach – na druku Klubu zwanym: Zgłoszenie do udziału w zajęciach.
W zajęciach na ograniczonym terenie (padok, kryta ujeżdżalnia) może brać udział jednocześnie ilość osób każdorazowo określana przez instruktora prowadzącego jazdę klubową uwzględnioną w harmonogramie jazd, nie większa jednak, niż 10 osób.
Ilość uczestników przypadających na jednego instruktora nie może przekroczyć 7 osób jednocześnie.
Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs jazd na lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.
 • W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 15 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.
 • Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
 • Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie (za zgodą instruktora) lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie kona słomą, wyczyszczenie kopyt, sprawdzenie stanu konia, szczególnie stanu grzbietu, nóg, kopyt, wyczyszczenie konia szczotką, włożenie kantara..
 • Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu.
 • Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj. ustalonych przez LKJ “Ostroga” zasad zachowania się w stajni i na terenie obiektu 8 oraz podstawowych zasad jeździeckich 9.
 • Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich
 • Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Postanowienia końcowe
Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą Zarządu LKJ “Ostroga” z dnia 3 października 2005 ze skutkiem natychmiastowym i jest ważny aż do odwołania.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Zarząd LKJ “Ostroga” będzie stosować sankcje administracyjne lub dyscyplinarne.
Regulamin jest oparty na aktualnie obowiązujących przepisach.
Regulamin jest otwarty, może być zmieniany i wzbogacany decyzją zarządu Klubu

Przypisy:

 • Nie dotyczy uczestników zajęć sportowych
 • Wykaz Instruktorów – dostępny w biurze Klubu, w gablocie ogłoszeń i na www.ostroga.opole.pl
 • System Szkolenia Jeździeckiego – do wglądu w biurze Klubu
 • Harmonogram zajęć – dostępny w biurze Klubu, w gablocie ogłoszeń i na www.ostroga.opole.pl
 • Wykaz numerów telefonów instruktorów – dostępny w biurze Klubu, w gablocie ogłoszeń i na www.ostroga.opole.pl
 • Cennik jazd – dostępny w Klubu, w gablocie ogłoszeń i na www.ostroga.opole.pl
 • Zgłoszenie do udziału w zajęciach – dostępne w biurze Klubu, w gablocie ogłoszeń i na www.ostroga.opole.pl
 • Regulamin stajni – dostępny gablocie biurze Klubu, w gablocie ogłoszeń i na www.ostroga.opole.pl
 • Podstawowe zasady jeździeckie – dostępne w gablocie ogłoszeń i w podręcznikach jeździeckich

Opracowała Lidia Twardowska-Gajda
Prezes Zarządu: Andrzej Marchewicz