KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), („RODO”), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

LUDOWY KLUB JEŹDZIECKI „OSTROGA” z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 172, 45-836 Opole, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS: 0000084808, adres e-mail: biuro@ostroga.opole.pl, nr tel. tel. (77) 457 23 31, tel. 609 250 754

Przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonywaniem umowy o pensjonat dla konia lub w związku z korzystaniem z oferty Administratora w postaci szkoleń i jazd rekreacyjnych, a także w związku z organizacją zawodów sportowych lub innych wydarzeń, zgodnie z celami statutowymi Klubu, na koniach klubowych lub prywatnie. Przetwarzanie danych odbywać się może także na podstawie udzielonej przez Państwa odrębnie zgody na ich przetwarzanie (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)

W razie udzielenia zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o pensjonat dla konia lub korzystanie z oferty jeździeckiej Klubu, w związku z zakupem karnetów bądź pojedynczych jazd, a także w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w organizowanych przez Klub jako Administratora zawodach jeździeckich.

Zakres danych, które są przetwarzane przez Administratora zależy od rodzaju oferty, z której Państwo korzystacie.

Dla zawarcia umowy o pensjonat dla konia konieczne jest podanie:

– Imię i nazwisko lub nazwa firmy

– Adres zamieszkania

–  Numer telefonu

Dla skorzystania z oferty szkoleniowej, w tym jazd rekreacyjnych, konieczne jest wskazanie

– Imię i Nazwisko

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, w związku z wręczeniem nagród, dyplomów,  bądź inne ważne względy interesu publicznego.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim, takim jak biuro rachunkowe bądź prawnik, a także zleceniobiorcy, wykonujący usługi treningów jeździeckich, w związku z wykonywaniem usług przez takie podmioty na rzecz Administratora. Poza tym, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.