NADZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

                                                   Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd LKJ „Ostroga” w Opolu w oparciu o § 25 pkt.1 Statutu

zwołuje Nadzwyczajne walne zebranie członków Klubu

w siedzibie klubu w Opolu przy ul. Wrocławskiej 172.

Przedmiotem zebrania będą wybory uzupełniające do zarządu oraz zmiany w Statucie.

Zebranie zostaje zwołane w dniu 28.01.2020:

–  I  termin godzina 17.30

– II termin godzina 18.00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór sekretarza zebrania
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków
 6. Wybór komisji skrutacyjnej
 7. Zatwierdzenie sprawozdania organizacji pożytku publicznego za 2018 r
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli za rok 2018.
 9. Wolne wnioski
 10. Wybory uzupełniające do Zarządu
 11. Zgłoszenie zmian do Statutu
 12. Dyskusja nad zmianami w Statucie
 13. Głosowanie nad zmianami w Statucie
 14. Ogłoszenie wyników głosowań
 15. Zakończenie zebrania

Zarząd LKJ  „Ostroga” Opole

Opole 20.12.2019

 

Propozycja-zmian-do-Statutu