ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU LKJ Ostroga

z dnia 29.05. 2020 r.

 

W związku z potwierdzonym przypadkiem zainstalowania kamery na obiekcie LKJ Ostroga przez osobę prywatną, bez uzyskania zgody Zarządu LKJ OSTROGA, zarządzam co następuje :

  1. Niedopuszczalnym jest instalowanie jakichkolwiek urządzeń na terenie obiektu, w szczególności w boksach dla koni, bez zezwolenia/zgody Zarządu LKJ Ostroga.
  2. Na wniosek najemcy boksu Zarząd LKJ OSTROGA może wyrazić zgodę na montaż kamery pod warunkiem zachowania podczas prac montażowych należytej staranności i ostrożności. Najemca boksu składa Zarządowi LKJ OSTROGA oświadczenie, że zainstalowana kamera lub inne urządzenie nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i koni oraz że przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na skutek zainstalowania kamery.
  3. Już zainstalowane, bez zgody Zarządu LKJ OSTROGA, kamery lub inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu   podlegają usunięciu przez osoby, które samowolnie wykonały te instalacje. Koszty usunięcie ponosi najemca boksu, z zastrzeżeniem pkt. 4.
  4. Najemca boksu, w którym, bez zgody Zarządu LKJ OSTROGA, została zainstalowana kamera jest obowiązany w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia, wystąpić do Zarządu LKJ OSTROGA o zgodę na jej pozostawienie w boksie. W razie niewystąpienia w wyznaczonym terminie o tę zgodę, kamera zostanie usunięta na jego koszt i będzie mu wydana.

W takim wypadku Zarząd LKJ OSTROGA  zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy najmu boksu z najemcą.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i w siedzibie LKJ OSTROGA.

 

Prezes Zarządu

Andrzej Marchewicz