Nabór na zajęcia rehabilitacji metodą hipoterapii w ramach projektu pn. „NieSamiDzielni”

Ludowy Klub Jeździecki OSTROGA w Opolu

 

Ogłasza

 

nabór na zajęcia rehabilitacji metodą hipoterapii w ramach projektu pn.


NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Zajęcia skierowane są do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności umysłowej i fizycznej
(w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym) zamieszkujących województwo opolskie,
z zaburzeniami sensomotorycznymi, z porażeniem mózgowym, z problemami psycho-ruchowymi,

z problemami społecznymi, z trudnością w komunikacji, z trudnościami w szkole, do osób nadmiernie

pobudliwych, z chorobami genetycznymi.

 

Celem zajęć jest poprawa funkcji organizmu, nabywanie, rozwijanie oraz utrwalanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w otoczeniu oraz poprawienie umiejętności interpersonalnych, co w rezultacie zwiększy samodzielność w funkcjonowaniu osoby

niepełnosprawnej i znaczną poprawę wydolności organizmu.

 

Forma terapii z udziałem konia dobierana będzie indywidualnie do potrzeb uczestnika, na podstawie rodzaju i stopnia niepełnosprawności lub na podstawie orzeczenia lekarskiego, w porozumieniu z opiekunami prawnymi niepełnosprawnych osób.

W pierwszej edycji planowane jest objęcie wsparciem 25 osób. Każdy uczestnik otrzyma 25 godzin indywidualnego wsparcia w formie hipoterapii.

Wsparciem w pierwszej kolejności zostaną objęte osoby niesamodzielne, posiadające zaświadczenie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społ.). W sytuacji, gdy liczba chętnych spełniających powyższe warunki przekroczy liczbę dostępnych miejsc, pierwszeństwo mieć będą osoby poniżej 18-go roku życia. Kolejnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Termin realizacji zadania: wrzesień 2021 – wrzesień 2023

 Dokumenty, które należy złożyć na etapie naboru Uczestników projektu:

– Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

– Kwestionariusz danych osobowych (do pobrania)

–  Oświadczenie o uzyskiwanym dochodzie (do pobrania)

– Zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarskie

 

Zgłoszenie i dokumenty (skan z podpisem pełnoletniego kandydata lub opiekuna prawnego dziecka) przyjmowane będą poprzez pocztę mailową biuro@ostroga.opole.pl

do dnia: 26.09.2021r. do godziny 15:00

Nazwa projektu NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja
Nr projektu Numer projektu konkursowego: RPOP.08.01.00-16-0061/19
Podstawa prawna:  Decyzja nr RPOP.08.01.00-16-0061/19-00 o dofinansowaniu Projektu przyjęta Uchwałą nr 4161/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku oraz Umową partnerską z dnia 15.02.2021 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego