ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd LKJ „Ostroga” w Opolu w oparciu o § 25 pkt.1 Statutu zwołuje zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Klubu w siedzibie klubu w Opolu przy ul. Wrocławskiej 172.

Przedmiotem zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdania organizacji pożytku publicznego, oraz wybory uzupełniające do Zarządu.

Zebranie zostaje zwołane w dniu 7.10.2020:

–  I  termin godzina 17.30

– II termin godzina 18.00

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku zebrania
 3. Wybór przewodniczącego zebrania
 4. Wybór sekretarza zebrania
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków
 7. Wybory uzupełniające do Zarządu
 8. Zatwierdzenie sprawozdania organizacji pożytku publicznego za 2019 r
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli za rok 2019.
 10. Wolne wnioski
 11. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Klubu
 12. Ogłoszenie wyników głosowań
 13. Zakończenie zebrania

Zarząd przypomina, że w związku z pandemią obowiązują zasady bezpieczeństwa takie jak:

bezpieczna odległość 1,5 mb oraz używanie maseczek zakrywających usta i nos.

Zarząd LKJ  „Ostroga” Opole

Opole 2.09.2020